Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
890
post-template-default,single,single-post,postid-890,single-format-standard,bridge-core-2.3.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-22.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków podlegają kontroli w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi wytworzonymi na terenie nieruchomości.
W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem kontrolowania właścicieli nieruchomości w przedmiotowym zakresie co najmniej raz na 2 lata, Urząd Gminy w Jerzmanowej rozpocznie cykl kontroli, które w okresie od listopada 2023 r. do czerwca 2024 r. obejmą wszystkie nieruchomości z terenu Gminy, niepodłączone do kanalizacji.

Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia:

 • zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków, potwierdzającego wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (formularz zgłoszenia do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa oraz ze strony internetowej Gminy)
 • umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie
  działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
 • dowodów uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych lub innych dokumentów potwierdzających wykonywanie obowiązku pozbywania się zebranych
  na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników, a usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jerzmanowa.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jerzmanowa (przyjętym uchwałą Rady Gminy Jerzmanowa):

–usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz pojemności zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

–w przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków
usuwanie osadów winno odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni, ale nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić
to niezwłocznie!

Kontrole będą prowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.KontrolowanyTermin kontroli
1.Właściciele nieruchomości położonychw GaikachIV kwartał 2023 r.
2.Właściciele nieruchomości położonychw PotoczkuIV kwartał 2023 r.
3.Właściciele nieruchomości położonychw ZofiówceIV kwartał 2023 r.
4.Właściciele nieruchomości położonychw Bądzowie i GolowicachIV kwartał 2023 r.
5.Właściciele nieruchomości położonych
w Łagoszowie Małym
IV kwartał 2023 r.
6.Właściciele nieruchomości położonychw ManiowieIV kwartał 2023 r.
7.Właściciele nieruchomości położonychw JerzmanowejI kwartał 2024 r.
8.Właściciele nieruchomości położonychw Kurowie MałymI kwartał 2024 r.
9.Właściciele nieruchomości położonychw SmardzowieI kwartał 2024 r.
10.Właściciele nieruchomości położonychw ModłejI kwartał 2024 r.
11.Właściciele nieruchomości położonychw KurowicachI kwartał 2024 r.
12.Właściciele nieruchomości położonychw JaczowieII kwartał 2024 r.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, pozbywanie się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z obowiązującym prawem oraz utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny.

Załączniki:

 • Formularz zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków (format .docx i .pdf)
 • Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych