Informacja o kontrolach zbiorników bezodpływowych
405
post-template-default,single,single-post,postid-405,single-format-standard,bridge-core-2.3.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-22.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Informacja o kontrolach zbiorników bezodpływowych

INFORMACJA O KONTROLACH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439, t.j.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Jerzmanowa, którzy nie zgłosili jeszcze posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków o złożenie odpowiedniego druku informacyjnego o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Jerzmanowej oraz na stronie internetowej www.jerzmanowa.com.pl (Dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska).

Wypełnione druki prosimy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Jerzmanowa, pocztą na adres: Urząd Gminy w Jerzmanowej, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Jednocześnie Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że Urząd Gminy będzie prowadzić kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie zawartych umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydane przez Wójta Gminy Jerzmanowa.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jerzmanowa są niżej wymienione przedsiębiorstwa:

1) „TRANSMAN-BIS” S.J. Barbara i Czesław Jacuś, ul. Kręta 10, 67-210 Jaczów;

2) „MARKTRANS” Marek Czaczyk, ul. Orbitalna 49/8, 67-200 Głogów;

3) „WC SERWIS” Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

4) Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

Prawidłowe zasady zagospodarowania nieczystości ciekłych określa ww. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a, 3b i art. 6 ust. 1), a także Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jerzmanowa (§ 5).

Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do rowów, gruntu, zbiorników wodnych, cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki itp.Informuję ponadto, że zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439, t.j.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.