Informacja dotycząca zwalczania gryzoni
857
post-template-default,single,single-post,postid-857,single-format-standard,bridge-core-2.3.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-22.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Informacja dotycząca zwalczania gryzoni

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji:


Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jerzmanowa, przyjętym uchwałą Nr XXV/170/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 5 sierpnia 2016 r. (zmienionym uchwałą Nr XXXVII/275/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 marca 2021 r., określa się terminy i obszary obowiązkowej deratyzacji:


•    Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanym do przetwórstwa,  przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych,
3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,
4) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
5) składowiska odpadów komunalnych,
6) obiekty oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjne.


•    Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzić dwa razy do roku w następujących terminach:
1) od marca do kwietnia,
2) od września do października. 


•    Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana każdorazowo,
w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2023.1284 t.j.), zgodnie z którym:
Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją
w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: (…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.


Niewywiązywanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie z:
•    art. 10 ust. 2a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U.2022.2519 t.j.)
•    art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2023.1284 t.j.)